ARV

En betydande och inflytelserik del av Nordvästeuropas, Storbritanniens och Nordamerikas befolkning har samma härkomst som judarna och detta faktum har påverkat dessa folks historiska beteende.
Det är allmänt accepterat att dessa folk alltid har varit fästa vid Bibeln, särskilt det "gamla" (hebreiska) testamentet, och att på det hela taget deras övergripande nationella tendens har varit att sträva mot allmän välfärd och rättvisa för alla. Det är tydligt att dessa mål inte alltid har uppnåtts, men försök har gjorts och för den delen hävdas det icke att alla grupper inom dessa folk är hebreiska eller att hebreisk härkomst alltid skulle vara bra. En specifik influens anses huvudsakligen kunna tillskrivas bestämda grupper som, i någon mån, troligen sammansmälte med andra vilka möjligen hade motsatta fallenheter.
Abraham var den hebreiska nationens förste förfader och om honom sades det:
"Av Abraham skall...bliva ett stort och mäktigt folk, och i honom skola alla folk på jorden varda välsignade. Ty därtill har jag utvalt honom, för att han skall bjuda sina barn och sitt hus efter sig att hålla HERRENS väg och öva rättfärdighet och rätt, på det att HERREN må låta det komma över Abraham, som han har lovat honom" (1 Mos 18:18-19).
Denna välsignelse innebär att framtiden som "ett stort och mäktigt folk" inte endast var ett resultat av utan också en FÖRUTSÄTTNING för att alla jordens folk skulle välsignas i honom och för att rättfärdighet och rätt skulle övas. Liknande bibelverser spinner vidare på detta tema. Nationerna som i denna bok identifieras med Abrahams israelitiska säd var de som till största delen ansvarade för den Europeiska kolonialismen från 1700-talet t o m 1900-talet. Kolonialismens övergripande verkningar var i de flesta fall mycket välgörande - trots påståenden om motsatsen. Fransk, brittisk och holländsk kolonialism satte stopp för blodiga utrotningskrig, ändade människooffer och slaveri, grundlade och/eller förbättrade bevattningssystem, reformerade jordbruksmetoder och allmän hygien, byggde broar, vägar, fabriker o s v. Varhelst dessa kolonialmakter härskade ökade lokalbefolkningens storlek markant, hälsan förbättrades liksom respekten för grundläggande mänsklig värdighet. Kolonialmakterna gjorde också ofta (men inte alltid) stora vinster för sina egna medborgare, och de hjälpte sig själva genom att utnyttja tillfällen till investeringar som de erbjöds i de underlydande länderna. Dessa investeringar gynnade oftast alla inblandade. Detta var en del av Abrahams välsignelse. Makten gavs och användes för det godas sak, även om, i de flesta fall, den initiala medvetna motivationen för kolonisation var maktbegär och längtan efter materiell vinst. De övergripande verkningarna var välgörande, och altruistiska motiv fanns och omsattes också de till handling. Även idag är dessa folk de enda kvarvarande som är verkligt moraliskt motiverade befrämjare av internationell rättvisa i denna värld.
Ett annat budskap som är värt att framföra är att påståendena ovan och det historiska material som i denna bok avslöjas inte är avsett att stödja någon rasistisk eller annan teori. Hela mänskligheten härstammar från en förfader. En grupps säregna beteende kan, delvis, tillskrivas effekter från klimat, miljö, geografiskt läge, historiska faktorer och kulturella influenser, vilka alla till stor del är utom kontroll för vem som helst som drabbas av dem. ICKE DESTO MINDRE avgavs, av någon anledning, ett löfte till Abraham. Löftet var ovillkorligt och måste därför vid någon tidpunkt uppfyllas; och i någon utsträckning har så skett - i de ovan nämnda nationerna. Vad som omedelbart orsakade denna uppfyllelse är relativt oviktigt.
De historiska bevisen i denna bok har sålunda potentiell signifikans bortom akademiska studier, och de kan vara av vikt för att hjälpa många människor att förstå både sitt eget förflutna och sina nuvarande förpliktelser och möjligheter. Ett viktigt budskap med denna bok handlar om ursprunget till många av västvärlden nutida folk, för vilka det historiska studiet indikerar israelitiska identiteter, och dessa medför både ärftliga egenskaper och skyldigheter.Tillbaka