GAD I JUDISKA KÄLLOR

Patriarken Jakob (Israel) profeterade: "Gad skall trängas av skaror, men själv skall han tränga dem på hälarna" (1 Mos 49:19). Denna profetia exemplifierades måhända när hunnernas horder besegrade goterna och tvingade dem att deltaga i de västliga invasionerna. Vid tidpunkten för Attilas död tillintetgjorde goterna och deras släktingar gepiderna genom en revolt hunnernas dominans1. Den store kommentatorn Don Isaac Abarbanel2 kom efter att ha analyserat och vägt alla bibelverser som handlar om Gad fram till slutsatsen att Gad skulle vara mångtalig och delad i många grupper vilka, icke desto mindre, skulle upprätthålla någon form av kontakt med varandra och vara förmögna till gemensamt uppträdande. Historiskt passade faktiskt detta in på de gotiska folken även om det är svårt att se vilken tillämplighet det möjligen skulle kunna ha idag. Enligt Zohar3 var stammen Gads djursymbol ett lamm eller ett kid. Detta baserades på ordet för KID, "GADI", som liknar Gad. Historiens goter säges i överensstämmelse med detta ha haft en GET som sitt symboliska djur4. Namnet "GAD" är i den bibliska hebréiskan också förbundet med ordet för grupper eller legioner och även för gudom5 och historiens goter uttolkade sitt namn som "Folk (utvalt) av Gud"6. Folkliga traditioner (såsom återberättade av John Mandeville, 1499) identifierade historiens GOTER med ISRAELS TIO FÖRLORADE STAMMAR. Midraschiska uppfattningar gör gällande att stammarna på andra sidan Jordan inklusive Gad, Ruben och halva Manasse var de första som bortfördes och att de i likhet med de andra stammarna kommer att återlösas i framtiden. Historiskt har det visat sig att goter och gotiska klaner och substammar fanns både i de skytiska områdena och i Skandinavien. De försvann från Skytien men i Skandinavien finns deras ättlingar kvar som en urskiljbar enhet. Vandringarna som skapade en förbindelse mellan Skytien och Skandinavien avspeglas i asamytologin som berättar om hur folk från området kring floden Don i södra Ryssland vandrade till Skandinavien. Rubens stam hade varit granne med GAD och bortfördes också samtidigt med denna stam. Följaktligen kan man notera en viss överlappning av grupper som har identifierats som delar av Gad och de som synes ha kommit från Ruben. RUBEN verkar ha varit den dominerande faktorn i de FRANKISKA federationerna i västeuropéisk historia. Efter Skandinavien fanns det näst viktigaste GOTISKA bosättningsområdet i södra Frankrike (Septimania) i området omkring staden Narbonne, och detta var en provins som var känd som "GOTHIA", och även här bodde FRANKERNA (härstammande från Ruben) sida vid sida med Gads goter.


1McGovern s 391 ff.
2Abarbanel om 1 Mos 49:19.
3Zohar, VaYechi, Sulam edition s 553 554.
4Waddel.
5Radak (Kimchi), "Book of Roots" (Sefer HaShorashim): "Gad".
6Wolfram, Ortellius.Tillbaka