INLEDNING

Denna bok visar hur flertalet av de forntida israeliterna blev landsförvisade och förlorade sin identitet, och att deras ättlingar idag huvudsakligen återfinns bland de "hedniska" folken i Nordamerika, nordvästra Europa, Oceanien och Sydafrika. De nutida judarna i diasporan och i Israel härstammar till största delen endast från två av de ursprungligen tolv stammarna, medan ättlingarna till den återstående majoriteten finns i de ovan nämnda områdena.
Förutom att de forntida israeliterna i allmänhet migrerade västerut där deras barn till slut bildade nationerna Storbritannien, Eire, Frankrike, Holland, Belgien, Schweitz, Danmark, Norge, Sverige, Finland, U.S.A., Kanada, Australien, Nya Zealand och Sydafrika bevisas också att enskilda israelitiska stammar är specifikt identifierbara som historiska grupper (såsom angler, jutar franker o s v) vilka bosatte sig i bestämda områden. Olika delar av varje stam tenderade att församlas tillsammans på samma platser, så att för varje stam ättlingarna nu är koncentrerade till ett eget land, vilket sålunda tillhör den bestämda stam som blev förhärskande inom det landets gränser.
Det kommer att demonstreras hur de nutida engelskspråkiga nationerna formades av Josefs stammar (Efraim och Manasse), att Rubens stam blev dominerande bland fransmännen, att Sebulon var holländarnas förfader, att Dan gav upphov till danskarna, Naftali norrmännen, Gad svenskarna, att Finlands finnar kom från Isaskar, Simeon och Gad, att Aser gav upphov till skottarna, Isaskar schweitzarna o s v, med element från varje stam också blandande sig med andra. Dessutom visas hur klanbenämningarna bland de israelitiska stammarna ofta har bevarats av israeliterna på de platser till vilka de bortfördes, och under deras vandringar så att deras ättlingar ofta ännu idag går att identifiera med samma namn.
Dessa påståenden är inte långsökta, utan stöds av bibliska, historiska samt andra bevis av vilka många faktiskt även erkänns av den akademiska världen, vilken helt enkelt inte tillräckligt har korrelerat sin information och ej heller dragit de nödvändiga slutsatserna från bevis som den redan erkänner. Därmed inte sagt att ALLA folk i de diskuterade länderna är av israelitisk härkomst, MEN den överväldigande majoriteten av de tio förlorade stammarna finns i just dessa områden, de påverkar i hög grad nationalkaraktärerna och deras antal måste vara betydande - möjligen i en del fall utgörande en majoritet av befolkningen.
Liknande påståenden rörande britternas och andras israelitiska ursprung har tidigare gjorts, fast de bevis som här framläggs är mer långtgående, bättre underbyggda, och mer avgörande än någonting annat som hittills framlagts.
Vissa ansträngningar har gjorts för att åstadkomma en objektiv presentation, även om det bör inses att såväl föfattarens personliga läggning som redogörelsens natur inte tillåter utförliga överväganden av varje motstridig uppfattning. Det bör inses att detta verk till stor del är en sammanställning av fakta, som i samtliga fall har kontrollerats, sammanställts och bedömts var för sig. Redogörelsen i denna bok förlitar sig, hur som helst, på en summa av relaterade data, av vilka varje bit bör betraktas som en del av hela bevismängden. Varje anfört bevis stärker den samlade bilden, som i sin tur ytterligare styrks av det totala sammanhanget.
Många av de framkomna slutsatserna har, fastän de ibland verkar självklara, i själva verket potentiellt revolutionära konsekvenser.
Författaren hoppas därför att föreliggande framställning kommer att få den uppskattning som den förtjänar, utan att läsarens oro eller fördomar tillåts stå ivägen för bokens värde eller verkliga betydelse.
Målet med detta verk var främst att genomföra en studie som förhoppningsvis skulle leda fram till en djupare och bredare insikt om israelitiska stamidentiteter i ljuset av bibliska och historiska sanningar. Denna bok är behjälplig i klargörandet av bibliska sanningar. Läsande av Bibeln och studium av dess innehåll är vad vi alla behöver idag mer än någonsin tidigare. Denna skyldighet är inte endast viktig för oss nu. Den är även lätt att bära. Med lite ansträngning och uthållighet blir bibelstudium njutbart och livgivande åt dem som ägnar sig åt det. "Stammarna" ger information angående identiteten av det folk som Bibeln primärt talar om, och som på det hela taget fortfarande är omedvetna om sin israelitiska stamidentitet.
Det är författarens förhoppning att åtminstone några individer ur de folk som på följande sidor identifieras som ättlingar till israelitiska stammar, kommer att vinna en djupare insikt om sig själva såsom de nu är och om vilka deras förfäder mycket väl kan ha varit. Redogörelsen i denna bok förmedlar ett långtgående budskap som rör nutida maktkamp, bibliska profetior, bibelsyn och den uppskattning som många människor borde känna inför sig själva och inför det judiska folket som är deras "israelitiska" stamfränder.Tillbaka