PARALLELLER MELLAN SKYTER OCH ISRAELITER

Talmudkällor slår fast att kung Josia ben Amon av Juda sände iväg profeten Jeremia för att hämta hem de tio förlorade stammarna och att NÅGRA FÅ AV DEM VERKLIGEN ÅTERVÄNDE TILLFÄLLIGTVIS1. Detta stämmer med att Zoroasters ursprungliga budskap var hebreiskt och med att han skulle ha undervisats av Jeremia, och att de skyter som under en tid bosatte sig i Israels land under kung Josias regeringstid skulle ha varit israeliter.
Händelserna under den skytisk-assyriska epoken gav också eko i de bibliska profetiorna. Profeterna förutsade i stor utsträckning händelser som i sin fulla uppfyllelse kommer att inträffa i den messianska eran. Icke desto mindre presenterade de ofta sina redogörelser om framtiden i form av beskrivningar av händelser som inträffade på deras egen tid eller inte så långt efteråt, och historien kan sålunda ses som upprepande sig själv2. Det finns en del bibelställen som berör Nineves, den assyriska huvudstadens, fall och som också passar in på den skytisk- judeiska symbiosen under kung Josias regering. Mikas femte kapitel t ex talar om en härskare som kommer från Betlehem och kung Josia härstammade från David, som kom från Betlehem. "Återstoden av hans bröder" som återvänder till Israels barn (v 3) syftar på den delvisa (och då temporära) återinflyttningen av israelit-skyter till det förutvarande norra landet Israel. De viktiga verserna för vårt övervägande är verserna 5-8:
"Och tryggheten skall vara sådan, att om Assur vill falla in i vårt land och tränga in i våra palats, så kunna vi ställa upp mot honom [Assyrien] sju herdar, ja, åtta furstliga herdar; och dessa skola avbeta Assurs land med svärd och Nimrods land ända in i dess portar.....Då skall Jakobs kvarleva vara bland många folk såsom dagg från HERREN.....Och Jakobs kvarleva skall då vara bland HEDNINGARNA, mitt ibland många folk, såsom ett lejon bland boskap i skogen, såsom ett ungt lejon bland fårhjordar..."
Än en gång tål det att sägas att huvudbudskapet i dessa passager kanske endast går att tillämpa på den messianska eran. Ändå är det deskriptivt för vår förklaring av den israelitisk-skytiska ekvationen. Assyrierna kom i förstone in i Israels land och förtrampade det, inklusive de kungliga palatsen, vilket arkeologiska utgrävningar av Samaria har utvisat. De bortförde därefter alla överlevande invånare. Från sina exilorter ingick israeliterna (skyterna) fred med Assyrien och därefter blev de "herdar" d v s allierade och beskyddare av Assyrien, varefter de växte till att bli det assyriska imperiets reella styresmän, d v s "åtta furstliga herdar". Slutligen förstörde israelit-skyterna de assyriska städerna och ödelade "Assurs land med svärd", precis som Mika beskriver.
Vidare säger Talmud (Shabbat 147) att de tio förlorade stammarna drabbades av olycka p g a det "frygiska vinet" och detta refererar kanske till det dryckeslag som kostade de skytiska ledarna livet och deras följeslagare kontrollen över ett imperium? Andra paralleller kan dras mellan beskrivningar av de bortförda israeliterna och skyterna men för tillfället räcker det med ovan redovisade paralleller.
Den redogörelse av skytisk historia som hittills har gjorts har endast varit allmän med en del viktiga fakta och referenserna som bekräftar dem. En mer detaljerad förklaring kommer att återfinnas i ett annat verk som parallellt med detta färdigställs av författaren. Målet i detta skedet är att hos läsaren inskärpa iden att det är möjligt att det bland skyterna fanns en viktig komponent från Israels tio förlorade stammar. Därefter kommer bestämda skytiska grupper att identifieras med israelitiska klaner och det kommer att framgå att dessa bosatte sig i nordvästra Europa, där många av deras ättlingar återfinns ännu idag.


1Arakin 33a, Megilla 14b, Rashis kommentar till Sanhedrin 94a. Rabbin S Goren, "Torat HaShabbat. VeHamoed" citerar Nachmanides (Ramban) beträffande Ketuboth 25a. Beträffande Esras folkräkning och det faktum att inga medlemmar av de tio förlorade stammarna är uppräknade i den, se även liknande anmärkningar av Nachmanides i "The Book of Redemption".
2Amos Hocham "Sefer Yishayahu" (Jesajas bok) vol 1, Jerusalem 1984 s 7, 10.Tillbaka