פרק תשע עשרה
 

 

סיכום

הוכחות
 
כל הסימנים מעידים על כך שבני עשרת השבטים נמצאים בין עמי המערב ובמיוחד בין עמי צפון אמריקה ועמי בריטניה ובנותיה. הראיות נכונות ולא ניתנות להכחשה. הוכחותינו באו בתחומים שונים והצביעו כולם על אותן מסקנות.

מהתנ"ך התבשרנו שבני עשרת השבטים התעתדו להיות בין העמים הכי מרובים בעולם (בראשית טו,ה  כב,יז  כד,ס  לב,יב  במדבר כג,י דברים א,יא ישעיה י,כב כד,טז כו,טו), להיות הכי חזקים (בראשית כז,ט במדבר כד,ז מיכה ה,ז-ט), הכי עשירים ובעלי אוצרות טבע שכוללים חומרי גלם בשפע ותנאים משופרים לחקלאות מוצלחת (בראשית כז,כח מט,כה דברים לג,יג-טז הושע ב,ח), להתגורר באזורים המבורכים בעולם (ישעיה  מט,ח-ט) הנמצאים בקצווי הארץ, קרי בסופי היבשות (דברים לג,יג ישעיה כד,טז כז,טו מא,ח-ט מט,ו), להיות באיי הים (ישעיה מב,ד מט,א-ו ירמיה לא,ט-י), בירכתי ארץ (ירמיה לא,ח), ולהיות יורדי ים (ישעיה מב,ו). בני עשרת השבטים אמורים היו לשלוט על מעברים ומקומות אסטרטגים המקנים לבעליהם גישה לנקודות תורפה של אויביהם בכוח או בפועל (בראשית כב,טו-טז כד,ס), להיות נמשלים לאריה ולראם הסמלים של בריטניה (במדבר כד,ח-ט) ולנשר בעל ראש קרח הסמל של ארה"ב (מיכה א,טז). אפרים נמשל ל"עגל" (ירמיה לא,יח) ו"עיגלי" היה שם אחר לאנגלים שנתנו את שמם לאנגליה. נאמר שהם לא יהיו מודעים על פי רוב למוצאם מישראל וינהגו לפי דת אחרת (הושע ז,יח ב,יג ב,טז יא,יב ).  סמנים אלה ועוד רבים כמוהם נמצאים אך ורק בין העמים שזיהינו בתור "יוסף". הם יהיו "אור לגויים" ויביאו ברכה לעולם (בראשית יב,ג). "וְאֶתֶּנְךָ לִבְרִית עָם--לְאוֹר גּוֹיִם" (ישעיה מב,ו).
לתשומת לבכם:

מהתנ"ך רואים כי לקראת אחרית הימים בני עשרת השבטים יחזרו ויתאחדו עם יהודה (ישעיה יא,יב-יג יחזקאל לז). גאולה שלמה והשיבה המושלמת של בני יהודה לארץ ישראל תלויה בשיבת "שומרון" קרי בני עשרת השבטים (יחזקאל טז:נג,נה,סא). יהודה יחויב ללכת אל עשרת השבטים ולחזור עימם (ירמיה ג,יח לא,ח). בזמן שובם בהתחלה רבים מבני יהודה לא יכירו בהם (ישעיה מט,כא). בני עשרת השבטים נקראים לדרוש את אלוקיהם וראיות המאשרות את מוצאם מישראל (ירמיה לא:ט-י,כא). קודם הם יחזרו ואחרי כן הם יסירו את שיקוציהם ויטהרו (יחזקאל יא,יח). בספרי

עזרא ונחמיה לא מוזכרים אנשים מבני עשרת השבטים היות והם לא חזרו לארץ ישראל עם בני יהודה.

ה' יחדש את בריתו עם יהודה וישראל (יחזקאל טז,סב). עשרת השבטים יחזרו בשני שלבים יחד עם שארית יהודה|. באחרית הימים הם יחזרו באוניות ובמטוסים (ישעיה ס,ח). אפרים יחזור לבשן ולגלעד וללבנון (זכריה י,י  מיכה ז,יד) ולערי שומרון (ירמיה ירמיה לא,כא) .  בני יוסף יביסו את אדום (ראה ספר עובדיה) ורק הם מסוגלים לכך (בבא בתרא קכג.ב).

בפי חז"ל

1. התלמוד, מדרשים, ומקורות רבניים פירשו את משמעות פסוקי התנ"ך בהתאם לפירושים שנקטנו. הם מאשרים את הממצאים התנ"כיים וההיסטורים שעליהם התבססנו.

2. משמעות שמות מדינות ועמים בשפה העברית לפי הבנת מפרשים גדולים יחד עם אפיוני השבטים באור חז"ל מקבילים לזיהויים שלנו. לדוגמא השם "מכיר" יכול לייצג את שיטת ההון, הקפיטליזם. השם "מכיר" התגלגל באירופה להישמע כמו "אמריקה" ובסופו של דבר כך נקראת יבשת אמריקה. ארה"ב (אמריקה) היא המדינה שדוגלת בשיטת ההון, ב"מכיר". "מכיר" היה בנו הבכור של מנשה. השם "מנשה" מיצג את עיקרון האחריות הציבורית והנציגות כמו זו של ארה"ב. כמו כן, השם "אפרים" ניתן לפרש כשיטת המעמדות, ושל הסדרי אצילים והערכים הכרוכים בהן כפי שנהוג בבריטניה.   

3. מפרשים (תרגום יהונתן, רש"י, אבן עזרא, רד"'ק, רמב"ן, אברבנל, וכו') מחזקים את הבנתנו של פסוקי התנ"ך כמאתרים את עשרת השבטים במערב באחרית הימים.

4. משיח בן יוסף במסורת היהודית יהיה ראש עשרת השבטים וגם מסמל תהליך באחרית הימים הכרוך בגורלם של בני עשרת השבטים. על ידי השוואות תיאורים של משיח בן יוסף עם מאורעות של ימינו נוכל לזהות את בני עשרת השבטים כאומות הממלאות את התפקיד המתואר.

5. הוגי דעות ומפרשים רבניים מסבירים את אופיים של השבטים ובמיוחד את ההבדלים בין יוסף ויהודה. הסברים אלה לעתים קרובות מבוססים על  דקויות של התנ"ך והמסורת ומחזקים את הזיהויים שלנו.

          היסטוריה ומסלולי הגירה של בני עשרת השבטים

דרך הים: חלק מהגולים מישראל נלקחו באוניות של אנשי צור וצידון (פניקים) ושל פלשתים לספרד, גאליה (צרפת), ואיי בריטניה. אלו שהלכו לספרד עברו לאחר מכן לגאליה או לבריטניה ואירלנד.
דרך היבשה: שאר הגולים הגיעו לצפון ושם הפכו לחלק מ"בני גומר" (הושע פרק א') כלומר הגימירי, סקאי, וגותי.
הגימירי פלשו לאירופה ועברו למערב. הם אימצו לעצמם את תרבותם של הקלטים. בגאליה ובבריטניה חלק מהם נחשבו ל"גלאטי" או גילעדי.
הסקיתים והגותים עברו מהמזרח התיכון לרוסיה ומשם המשיכו למערב בגל אחרי גל של  "ברברים" אשר כבשו את האימפריה של רומא.
הכוזרים: היו חלק מבני עשרת השבטים ובמיוחד שבטי מנשה ושמעון. הם נשארו ברוסיה וחלקם התגיירו והפכו ליהודים.   
לצפון אמריקה: פרט לאיי בריטניה ואזורים במערב קבוצות קטנות של בני עשרת השבטים התפזרו בכל אירופה. בדרך כלל הם נשמרו ונבדלו מעמי הסביבה. יותר מאוחר רובם היגרו לצפון אמריקה ולארצות אשר בהן בני עשרת השבטים שולטים לרוב.
יהודה: צאצאי יהודים שנאנסו להמיר את דתם או התבוללו נמצאים במקומות רבים בעולם. הם יחזרו באחרית הימים ומשתמע שגורלם שזור בהחזרתם של בני עשרת השבטים.
          תחומי הוכחה אחרים

            ישנן ראיות שמאשרות את מסקנותינו אודות מקומם של בני עשרת השבטים כיום בכמה תחומי לימוד כולל:

בלשנות: השפות ה"קלטיות" בבריטניה ובאירלנד מתבססות על דרכי חשיבה, מבנה, דקדוק, ואופנים אחרים הדומים לעברית. בשפות ה"גרמניות" ובמיוחד באנגלית יש הקבלות לעברית בשינוי צליל האותיות ובאוצר המילים.
 תרבותם של אנשי המערב היא תרבות של עברים מבחינות רבות. רות שיכטר מאוניברסיטת באר שבע ערכה מחקרים וכתבה מספר ספרים בעברית על הנושא.
ערכים דתיים: קיימת נטייה בין העמים הנידונים לאמץ מנהגים דתיים, ,אמונות, ודרכי חשיבה מהתנ"ך או באופן כללי מהיהודים. אפילו הנוצרים האדוקים ביניהם נוטים להדגיש את החלק התנ"כי בדתם ולהמעיט את יסודות האלילות יש בנצרות. "יְהוּדָה, אַתָּה יוֹדוּךָ אַחֶיךָ " (בראשית מט,ח).
הזדהות כישראל: אנשים גדולים וקבוצות שלמות בעלות חשיבות בהיסטוריה בין העמים שמדובר בהם הזדהו כ"בני ישראל" על אף שלדידם הם חשבו אולי יותר במובן הרוחני מאשר הגשמי. גיבוריהם, סגנון דבורם, והשקפותיהם היו של התנ"ך.
בעלי ברית של היהודים: בהתרחשויות של זמנינו עמים אלו ובמיוחד ארה"ב הם לעתים קרובות בעלי ברית של העם היהודי ושל מדינת ישראל. אמנם קורה ויש יוצא דופן לקביעה זאת אבל באופן כללי זה כך וגם לא כל היהודים תמיד נאמנים לאחיהם.
אהבת ישראל: יש ביניהם יותר אהדה ליהודים ולמדינת ישראל ופחות שנאת ישראל מאשר יש בין עמים אחרים.    
תרומה לאנושות: למרות חטאיהם הרבים הם תרמו לעולם הרבה מאוד ויותר מכול קבוצה אחרת של עמים ואפילו יותר מכל שאר האומות ביחד. הם היו "אור לגויים" (ישעיה מב,ו).   
מסקנות

היהודים צריכים להחזיר את בני עשרת השבטים ליהדות ולארץ ישראל. רוב בני עשרת השבטים הם נוצרים ואלה ביניהם שנמשכים ליהדות ולארץ ישראל ולהכרת מוצאם באים משורות הנצרות האמינה. הנצרות היא גם עבודת זרה על פי רוב. שלא תהיה טעות בנידון. למרות האלילות שבה, הנצרות היא גם כלי מאת ה' לעורר את האנשים האלה לאמת של התורה. רוב הנוצרים מאמינים שישו הוא אלוקים או חלק מאלוקים והם גם משוכנעים שעליהם להביא את כל בריות העולם לאותה אמונה:- ישנם יוצא דופן אלא שאנו מתכוונים לרוב. היהודים מחויבים למסור את נפשם ולא להכיר בנצרות. הנצרות היא דת הכלאים ואף על פי שלעתים קרובות בני עשרת השבטים מדגישים את הפנים החיוביים באמונתם הם לא משחררים את עצמם לגמרי שהשלילי. הם טובלים ומחזיקים שרץ בידם. צריכים לדון אותם לכף זכות אבל בלי לפגוע בעצמנו ובאמונתנו כי אם כך יקרה כל העניין לא יהיה שווה.

שמות כ,ב אָנֹכִי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם מִבֵּית עֲבָדִים:  לֹא יִהְיֶה לְךָ אֱלֹהִים אֲחֵרִים, עַל פָּנָי.  
אם כבר נותנים לגויים להישאר בארץ ישראל אז אולי עדיף שהם יהיו מאחינו מ"יוסף" ולא זרים מעמים אחרים. בקשר לחוץ לארץ, יחסים בין לאומים, והדמוי של מדינת ישראל בעולם, דרך הידיעות על מוצא משותף אפשר להגביר את מעורבותם החיובית של בני עשרת השבטים בזירה המקומית והבינלאומית. חייבים להעמיק חקר בנושא הז. יהודה יחזיר את עשרת השבטים (ירמיה ג,יח ילקוט שמעוני, שיר השירים 905). השלב הראשון הוא לעודד קבוצות מתוכם להתגייר ולעלות לארץ ישראל.

לפי הבנתנו:

בסופו של דבר כל  שבט ושבט יקבל את נחלתו בארץ ישראל ויחיה בשכנות לשבטים האחרים, כל אחד בתחומו (יחזקאל פרק לז'). לפני כן יהודה ואפרים יתאחדו ויגרשו את הפלסטינים לאיזשהו מקום במערב (ישעיה יא,יד). יוסף יכבוש את לבנון, גלעד (זכריה י), ובשן ויתיישב שם (מיכה ב). צאצאי אפרים גם ישובו ויתיישבו בעריהם בשומרון (ירמיה לא,כ-כא). אף אחד לא יכול לומר איך ומתי עניינים אלה יתרחשו אבל הם לא בהכרך רחוקים. אנחנו כן יכולים לאמת את זהותם של בני עשרת השבטים במערב באופן כללי דרך בירורים במקורות, ממצאים היסטוריים, ומדעיים הקשורים לנושא. לאחר מכן לפי המקורות נהיה חייבים ללכת אל בני עשרת השבטים ולחזור לאלוקי ישראל ולארץ ישראל עם כמה מהם שיסכימו לכך.  

 

אחים אחרים

Brit - Am

אחים אחרים – תוספות - סיכום

אחים אחרים - הספר


תוכן


|. ישעיה נו,ח הושע פרק שיש, ראה פירוש "דרישת ציון" של הרב קלישר לאור הרמב"ן והמובא  בספר "אם הבנים שמחה"