Photos/Family

Yair Davidiy, Parents of Yair, Rabbi Avraham Feld, Diane Herndon, Shaul Suhr, Brit-Am Office in Jerusalem, Yair with Ezekiel Sticks by Tom Turner, Dennis McGinlay, Pat Robbins,Thomas Grey Brit-Am International 


Brit-Am Photos/FamilyContents:
Photographs of
Yair Davidiy and Parents

Brit-Am Photographs by
Diane Herndon on a visit to Jerusalem

Yair with
Ezekiel Sticks by Tom Turner

Dennis McGinlay

Pat Robbins

Thomas Grey